حمایت استانداری اصفهان از همایش
1397/05/30

حمایت استانداری اصفهان از برگزاری همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی