حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
1397/04/27

حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری همایش  ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی