امتیازات ویژه برای پژوهشگران فرهنگی
1397/06/20

بر اساس مذاکرات صورت گرفته، برای تمامی پژوهشگران فرهنگی که مقالات آنها در همایش پذیرفته شود علاوه بر گواهینامه ارائه مقاله، لوح تقدیر(تشویقی) با امضای مدیر کل آموزش و پرورش استان اهدا خواهد شد.