تمدید نهایی مهلت ارسال مقالات
1397/08/20

پیرو درخواست های پژوهشگران شرکت کننده در همایش، مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی برای آخرین بار تا 30 آبان 97  تمدید شد.

لذا آن دسته از علاقه مندان به شرکت در همایش که هنوز موفق به ارسال مقاله نشده اند می توانند تا تاریخ ذکر شده مقالات خود را ارسال نمایند.