مهلت نهایی ارسال اصل مقالات و اعمال اصلاحات
1397/09/24

با اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال اصل مقالات (مربوط به پژوهشگرانی که قبلا مقاله چکیده ارسال کرده اند) و مهلت اعمال اصلاحات (برای پژوهشگرانی که مقاله آنها در وضعیت پذیرش مشروط با اعمال اصلاحات اعلام گردیده است) پایان روز دوشنبه 97/9/26 می باشد و پس از آن به هیچ عنوان امکان ارسال یا اصلاح وجود نخواهد داشت.

نتایج نهایی همه مقالات تا 97/9/28  اعلام خواهد شد.