حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از همایش
1397/02/16

اعلام حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از همایش

پیرو این حمایت،  سه نفر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت عضویت در کمیته علمی همایش آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی جهت شرکت در نشست های علمی، سخنرانی های تخصصی، برگزاری کارگاه های تخصصی و داوری مقالات معرفی شدند.

نام و نام خانوادگی

سمت

رتبه علمی

دکتر رویا کلیشادی

عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده

استاد

دکتر افشین ابراهیمی

عضو هیات علمی و عضو پژوهشکده

دانشیار

دکتر محمد مهدی امین

عضو هیات علمی و عضو پژوهشکده

استاد