برنامه های همایش
1397/10/16

برنامه پانل ها، پوستر ها و کارگاه های تخصصی در روزهای برگزاری همایش مطابق با فایل های پیوست اعلام می گردد. از پژوهشگران محترم درخواست می شود موارد زیر را جهت شرکت در همایش و ارائه مقاله مد نظر قرار دهند.

 

1- رعایت زمان دقیق ارائه مقاله (شفاهی یا پوستر) مطابق برنامه اعلام شده مورد انتظار است.

 

2- حضور شخص پژوهشگر یا همکار نویسنده مقاله برای ارائه پوستر الزامی است.

 

3-اهدای گواهی ارائه مقاله مستلزم ارائه مقاله در تاریخ و ساعت مشخص شده و تایید کمیته علمی بازدید کننده می باشد.

 

 

برنامه کلی

برنامه پانل ها

برنامه پوستر بخش 1 (چهارشنبه)

برنامه پوستر بخش 2 (پنجشنبه)

برنامه کارگاه های تخصصی