قابل توجه ثبت نام کنندگان بدون مقاله
1397/10/16

به اطلاع شرکت کنندگاه بدون مقاله در همایش می رساند، شرکت در همایش بدون مقاله فقط پس از تعیین نوع حضور در منوی "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" در پنل کاربری امکان پذیر بوده و ساخت پنل کاربری بدون تعیین نوع ثبت نام و پرداخت هزینه به منزله ثبت نام در همایش نبوده و همچنین امکان ثبت نام  به جز روش گفته شده وجود ندارد.