محل برگزاری همایش
1397/10/16

به اطلاع شرکت کنندگان در همایش می رساند محل برگزاری همایش سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در میدان آزادی خیابان هزار جریب (درب شرقی مجموعه دانشگاهی اصفهان) می باشد.