تشویقی
1397/10/28

از پژوهشگران فرهنگی شرکت کننده در همایش که مقاله آنها پذیرش و ارائه شده و موفق به دریافت تشویقی نشده اند تقاضا می گردد با مراجعه به پنل شخصی خود حداکثر تا تاریخ 97/11/05 در منوی ویرایش مشخصات نسبت به ثبت "کد پرسنلی، "استان محل خدمت" و "منطقه یا ناحیه" اقدام نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ امکان صدور تشویقی وجود نخواهد داشت.