حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از همایش
1397/02/27

حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از همایش در زمینه های علمی و تخصصی متفاوت از قبیل ارائه سخنرانی ها، برگزاری نمایشگاه ها، ارائه بنرهای آموزشی و ...با محوریت حفظ محیط زیست