حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1397/03/29

اعلام حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از همایش

پیرو این حمایت، سه نفر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان جهت عضویت در کمیته علمی همایش آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی جهت شرکت در نشست های علمی، سخنرانی های تخصصی، برگزاری کارگاه های تخصصی و داوری مقالات معرفی شدند.

نام و نام خانوادگی

سمت

رتبه علمی

دکتر حسن حداد زاده

عضو هیات علمی

استاد

دکتر محمد رضا سبزعلیان

عضو هیات علمی

دانشیار

دکتر آذر شاه پیری

عضو هیات علمی

دانشیار