اهداف همایش
 • دست یافتن به الگوهای نوین آموزش محیط‌زیست
 • آموزش با رویکرد ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست در مدارس
 • تقویت مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی
 • افزایش آگاهی‌های دانش آموزان و عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست
 • آشنایی با الگوهای مناسب در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست
 • ارتقای سرمایه های اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی
 • تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی
 • هم‌ اندیشی بین اساتید، پژوهشگران و صنعتگران کشور
 • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی، صنعتی و فن آوریهای نوین
 • آشنایی با استانداردهای محیط زیست و اهمیت محیط زیست سالم در بهداشت، سلامت و صنایع غذایی
 • ارائه راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از وقوع بحران های محیط زیستی
 • توجه و دقت نظر مردم و مسئولین به ضرورت حفاظت از محیط زیست و انرژی
 • جلب توجه صاحبنظران و سیاست­گزاران بخشهای محیط زیست به اهمیت استفاده از پژوهش های کاربردی و علوم و فناوری­های نوین برای محافظت از محیط زیست
 • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن