محور های همایش

 ایده های راهبردی در آموزش محیط زیست در مدارس

 1. آموزش با رویکرد فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و انرژي و بازيافت آن ها
 2. آموزش با رویکرد حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
 3. آموزش و پرورش و مدارس طبیعت
 4. نقش اکو توریسم و بازدید های علمی زیست محیطی در آموزش دانش آموزان
 5. آموزش مدیریت پسمانددر مدارس
 6. گیاهان دارویی منابع ارزشمند حیات
 7. کشاورزی پایدار و محیط زیست
 8. راهکارهاي ارتقاي آموزش محيط زيست در مدارس
 9. آموزش تعامل با حیوانات، طبیعت هوشمند

 

آموزش و پرورش و حفظ محیط زیست 

 1. نقش مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
 2. نقش آموزش و پرورش در مدیریت منابع آب ، خاک و گياه و روش های بهینه سازی مصرف آن
 3. پیشینه فرهنگ زیست محیطی در مدارس
 4. حقوق محیط زیست و مدارس
 5. نقش آموزش و پرورش در آگاه سازی مصرف بهینه انرژی
 6. نقش آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف سازگار با محیط زیست
 7. حفاظت از محيط زيست با منظر آيات ، روايات ، مباحث فقهي ، شعر و ادبيات، تاريخ و جغرافيا و لزوم توجه به آن در محتواي آموزش در مدارس
 8. تاثیر پذیری روابط اجتماعی و خانوادگی از ورود طبیعت به خانه

  

محیط ‌زیست، فناوری های نوین و توسعه هوشمند

 1. کاربرد فناوری و انرژی های نوین در حفظ محیط زیست
 2. کاربرد فناوری اطلاعات و حفظ محیط زیست
 3. نقش انرژی های تجدید پذیر و فناوری های نوین در جلوگیری از آلودگی هوا
 4. کاربرد فناوری های نوین در حفظ و مدیریت منابع آبی 
 5. نقش فناوری های نوین در جلوگیری از امواج و اشعه های طبیعی و غیر طبیعی مخرب محیط زیست
 6. روش های نوین در کنترل آلاینده هاي آب و خاک
 7. کاربرد فناوری های نوین در پاک سازی محیط زیست
 8. فناوری های نوین در مقابله با ریزگردها
 9. فناوری های نوین و مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
 10. کاربرد فناوری های نوین در مدیریت پسماندها و بازیافت آن
 11. کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
 12. شیمی سبز و توسعه دانش زیست محیطی در طراحی محصولات
 13. تاثیرات آلودگی های نوري ، صوتی وامواح الکترومغناطیسی بر محیط زیست 
 14. فناوری های نوین درمدیریت مصرف آب 

 

محیط زیست، استانداردها ، بهداشت، سلامت و صنایع غذایی

 1. پیشگیری از بیماری ها با حفظ محیط زیست
 2. فاکتورهای خطرزا در محیط زیست
 3. محیط زیست، گیاهان دارویی و طب سنتی
 4. محیط زیست و آسیب های صنایع غذایی
 5. آثار جهانی و منطقه ای آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) بر سلامت انسان
 6. اثرات تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و کرۀ زمین
 7. کیفیت آب و سلامت غذایی انسان
 8. مدیریت سوانح و مخاطرات محیط زیست
 9. مخاطرات زیست محیطی
 10. برررسي استانداردهاي زيست محيطي و توجه به ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي در کشور
 11. لزوم توجه به محصولات غذایی سالم و ارگانیک

 

مدیریت تقاضای آب و سازگاری با کم آبی

 1. مدیریت مصرف آب با رویکردهای فنی، فرهنگی و قانونی
 2. کاهش هدررفت آب از دیدگاه فنی و عمومی
 3. بازچرخانی و بازیافت آب و استفاده مجدد از آن
 4. نقش تعاملی مردم، سازمان ها، ارگان ها، نهادها، سازمان های مردم نهاد در مدیریت مصرف آب
 5. اثرات اجتماعی کمبود آب و راهکارهای کاهش اثرات منفی
 6. رویکرد اقتصادی مدیریت مصرف آب
 7. نوآوری و خلاقیت در سازگاری با کم آبی