ساختار سازمانی همایش

رییس همایش
مهدی اسماعیلی- مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
مسؤول کمیته اجرایی
عباس احمدی- معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دبیر علمی همایش 
دکتر عاطفه بدری
دبیر اجرایی همایش
میثم بهمنش