کمیته علمی

  

دکتر عاطفه بدری آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان (دبیر علمی همایش)
دکتر زهره متقی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان
دکتر فاطمه صفر نژاد آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دکتر سید حسین عبادی آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دکتر زهرا وحیدی آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دکتر الهام احسان پور آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دکتر فاطمه نعمت اللهی آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
دکتر پری عطایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
دکتر مهشید گلستانه دانشگاه فرهنگیان اصفهان
دکتر حسن حداد زاده استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر رویا کلیشادی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد مهدی امین استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر افشین ابراهیمی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد دیناری دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدرضا سبزعلیان دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر آذر شاه پیری دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر احمد شانه ساز زاده استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر علی دهنوی استادیار دانشگاه اصفهان
دکتر رضا علی نوروزی دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر امید غفار پسند دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر رامتین معینی استادیار دانشگاه اصفهان
دکتر فریدون شریفیان استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر امیر قمرانی استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر شروین جمشیدی استاد یار دانشگاه اصفهان
مهندس مهدی کمالی دانشگاه اصفهان
دکتر حمید رضا رودی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر وحید وطن پور  معاون پژوهشی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
دکتر نرجس اشرف دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رسول وفازاده استاد دانشگاه یزد
دکتر محسن شیدایی استادیار  دانشگاه خوارزمی
دکتر سید جمال طباطبایی رضایی استادیار دانشگاه زنجان
دکتر یعقوب پور شجاعی استادیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر زرین اسحاقی استاد دانشگاه پیام نور مشهد
دکتر محمود ابراهیمی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر محبوبه مسرورنیا دانشیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر میر علی حسینی دانشیار دانشگاه ارومیه
دکتر سمیه قاسمی دانشیار دانشگاه یزد
دکتر مصطفی فیضی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر فاطمه ابریشمی استادیار دانشگاه مالک اشتر تهران
دکتر علیرضا زارعی استادیار دانشگاه مالک اشتر تهران
دکتر الهام صفایی استاد دانشگاه شیراز
دکتر فاطمه سروش استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان
دکتر محمد جوشقانی استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر عزت رفیعی استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر فاطمه زراعت پیشه استادیار دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
دکتر مرضیه دریانورد استادیار دانشگاه استهبان
دکتر مجید ریاحی سامانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
دکتر یاسین آقایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
دکتر حسین پرورش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس