کمیته اجرایی

مسئول کمیته اجرایی
عباس احمدی
دبیر اجرایی
میثم بهمنش
کمیته تشریفات و روابط عمومی
فرزاد خاکی
کمیته پشتیبانی
عباس اکبری
سید حسن فیاض
کمیته اسکان
حمیدرضا صالح نیا
کمیته فناوری
جواد احمدی
کمیته انتشارات
غزال حسینی
کمیته کارگاه های آموزشی
زهرا وحیدی
الهام احسان پور
امین فردوسی پور
کمیته نمایشگاه
حسین ایوبی
رضا نفر
رویا مجد