راهنمای پذیرش مقاله

راهنمای پذیرش مقالات

در این همایش دو دسته از مقالات دریافتی برای داوری ارسال می گردد:

  • مقالات کامل
  • چکیده مقالات

 

پژوهشگران برای تسریع در ارسال مقاله و انجام داوری زودهنگام می توانند ابتدا نسبت به ارسال فایل چکیده مقاله به همایش اقدام نمایند تا پس از انجام داوری اولیه و اعلام نتیجه فرصت مناسب برای ارسال مقاله کامل را داشته باشند.

قابل ذکر است که پس از پذیرش چکیده مقالات، باید مقاله کامل تا پایان مهلت مقرر برای همایش ارسال گردد و ارائه مقاله در همایش و صدور گواهی، مشروط به ارسال مقاله کامل خواهد بود.

 

 

فرایند داوری مقالات کامل :

1-ارسال فایل WORD و PDF مقاله کامل از طریق سایت همایش (مهلت رسال تا پایان زمان اعلام شده برای دریافت مقاله)

2-اعلام نتیجه داوری (تا پایان زمان اعلام شده برای داوری مقالات)

3-اعلام نتیجه داوری به صورت زیر:

  • پذیرش نهایی: پذیرش نهایی مقاله بدون اعمال هیچ گونه اصلاحی
  • عدم پذیرش نهایی: عدم پذیرش نهایی مقاله
  • پذیرش مشروط با اعمال اصلاحات: در صورت رفع اشکالات و نواقص مطرح شده توسط داوران و داوری مجدد قابل پذیرش است

4-در صورت پذیرش، اعلام نوع ارائه مقاله (شفاهی-پوستر) توسط کمیته علمی

5-پرداخت هزینه های شرکت در همایش (تا مهلت تعیین شده)

 

 

فرایند داوری چکیده مقالات:

1-ارسال فایل WORD و PDF چکیده مقاله از طریق سایت همایش  (مهلت رسال تا پایان زمان اعلام شده برای دریافت مقاله)

2-علام نتیجه داوری چکیده مقاله (دو هفته پس از ارسال)

3-اعلام نتیجه داوری به صورت زیر:

  • عدم پذیرش نهایی: عدم پذیرش نهایی مقاله
  • پذیرش مشروط چکیده: پذیرش چکیده (ارائه مقاله در همایش و صدور گواهی مشروط به ارسال مقاله کامل خواهد بود)

4- در صورت پذیرش مشروط ، ارسال مقاله کامل تا پایان مهلت اعلام شده

5-اعلام نتیجه نهایی به صورت زیر:

  • پذیرش نهایی: پذیرش نهایی مقاله بدون اعمال هیچ گونه اصلاحی
  • پذیرش مشروط با اعمال اصلاحات: در صورت رفع اشکالات و نواقص مطرح شده قابل پذیرش است

6-در صورت پذیرش نهایی، اعلام نوع ارائه مقاله (شفاهی-پوستر) توسط کمیته علمی

7-پرداخت هزینه های شرکت در همایش (تا مهلت تعیین شده)