کارگاه ها

برنامه کارگاه های تخصصی

1-زیست فناوری و محیط زیست

چهارشنبه 97/10/26 ساعت 16-15

دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم

مدرس: خانم دکتر زهرا اعتمادی فر

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زیست فناوری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان

 2-کنترل آلودگی هوا 

چهارشنبه 97/10/26 ساعت 19-18

 http://snp.ui.ac.ir/ProfPics/869.jpg

مدرس: آقای دکتر امید غفار پسند

عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان

 3- پسماند جامد

پنج شنبه 97/10/27 ساعت : 10-9

 http://snp.ui.ac.ir/ProfPics/360.jpg

مدرس: آقای دکتر اکبر قاضی فرد

عضو هیئت علمی و عضو پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان

 4-مدیریت منابع آب و تصفیه آب

پنج شنبه 97/10/27 ساعت 12:30-11:30

 

 

http://snp.ui.ac.ir/ProfPics/199.jpg

مدرس: آقای مهندس مهدی کمالی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت منابع آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان

 

 

برای ثبت نام در کارگاه های تخصصی می توانید به منوی "ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها " در پنل کاربری خودمراجعه نمایید.